🔺حضور مأموران زن در ورزشگاه آزادی 🔹تعدادی از ...

🔺حضور مأموران زن در ورزشگاه آزادی 🔹تعدادی از  ...
کانال آخرین خبر

🔺حضور مأموران زن در ورزشگاه آزادی

🔹تعدادی از بانوان نیروی انتظامی برای کنترل تماشاگران خانم در پوشش آقایان در ورزشگاه آزادی مستقر شدند/ مهر

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 18

🔺حضور مأموران زن در ورزشگاه آزادی 🔹تعدادی از بانوان نیروی انتظامی برای کنترل تماشاگران خانم در پوشش آقایان در ورزشگاه آزادی مستقر شدند/ مهر 🔸نصب اپ آخرین خبر👇