🔺تکمیلی/ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قو ...

🔺تکمیلی/ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قو ...
کانال آخرین خبر

🔺تکمیلی/ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قول داده از 13 آبان موضوع سازوکارهای مالی را حل کند و البته کشورهای هند، چین و روسیه هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند

🔸نصب اپ آخرین خبر👇

تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 17

🔺تکمیلی/ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: اروپا قول داده از 13 آبان موضوع سازوکارهای مالی را حل کند و البته کشورهای هند، چین و روسیه هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند 🔸نصب اپ آخرین خبر👇